Skip to content

Gwirfoddoli

Gwirfoddoli

Gwirfoddoli

Mae Creu Menter yn cynnig ystod eang o gyfleoedd gwirfoddoli oddi fewn y gwasanaethau amrywiol a ddarperir gan Cartrefi Conwy a Creu Menter. Yn ogystal a hyn, rydym yn chwilio am drigolion Conwy a hoffai wirfoddoli i gefnogi aelodau bregus o’u cymuned trwy’r sefyllfa COVID-19 trwy wneud galwadau ffôn lles neu nol siopa a phresgripsiynau ar hyn o bryd.

Mae’n hawdd cymryd rhan! Ffoniwch ni ar 01492 588 980 neu anfonwch e-bost at volunteering@creatingenterprise.org.uk.

I weld ein cyfleoedd gwirfoddoli cliciwch yma.

PAM GWIRFODDOLI?
Mae yna lawer o resymau gwych dros wirfoddoli, gan gynnwys…

  • Datblygiad personol
  • Ennill sgiliau a phrofiadau newydd
  • Gwella rhagolygon cyflogaeth
  • Cyfarfod pobl newydd
  • Cynyddu eich hyder
  • Cyrchu ystod o hyfforddiant am ddim
  • Derbyn mentora gan y tîm Creu Dyfodol, ynghyd â chefnogaeth am y swydd gan Gyfaill Gwaith ymroddedig
  • Mae treuliau parod yn cael eu talu
  • Darperir yr holl offer diogelwch angenrheidiol a

Dyma ein canllaw hanfodol ar wirfoddoli gyda Creu Menter:

Llawlyfr Rhaglen Sgiliau Gwaith

Yn ddiweddar cawsom yr adroddiad terfynol ar werth cymdeithasol ein gwasanaeth gwirfoddoli, sy’n dangos yr effaith y mae’n ei gael ar unigolion a’r gymuned ehangach. Rydyn ni wrth ein bodd â’r canfyddiadau, sy’n dod i’r casgliad bod pob £ 1 a fuddsoddir yn y prosiect werth £ 6 i gymdeithas, gan gyfrifo’r enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad i fod dros £ 360,000 y flwyddyn!

Dyma beth mae ein Hadroddiad Gwerthusiad Cymdeithasol ar Fuddsoddiad yn ei ddweud amdanon ni…

“Mae’r canlyniadau’n dangos y cyfraniad cadarnhaol y mae Creu Menter yn ei wneud trwy ymroddiad y staff i greu newid cadarnhaol ym mywydau’r rhai sydd angen cefnogaeth a’u hysbrydoli i ddechrau ystyried hyfforddiant neu gyflogaeth.”

Rydym yn cynnal digwyddiad blynyddol fel diolch yn fawr i’r holl wirfoddolwyr sydd wedi ein helpu trwy gydol y flwyddyn.

Gwirfoddolwyr Creu Menter

Ein digwyddiad dathlu gwirfoddolwyr blynyddol. Gwirfoddolwyr a’u Bydis Gwaith yn nigwyddiad 2018 ‘Thanks a Brunch’.