Skip to content

Academi Creu Dyfodol

Academi Creu Dyfodol

Academi Creu Dyfodol

Mae’r Academi yn helpu pobl leol i ddod o hyd i gyfleoedd hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth a chael mynediad atynt.

Nid oes ots os na ydych chi erioed wedi cael swydd o’r blaen, os ydych chi wedi bod allan o waith am gyfnod neu wedi cael eich diswyddo yn ddiweddar – rydyn ni yma i’ch helpu chi i gychwyn eich dyfodol pa bynnag gyfeiriad rydych chi’n ei ddewis.

Mae gennym ni amryw o brosiectau ar gael. Beth am glicio i ddarganfod pa un sy’n addas i chi?

Cymorth Chwilio am Swydd                                         Cyflogaeth â Thâl i Denantiaid

Job Search Support    Cyflogaeth â Thâl i Denantiaid

Gwirfoddoli                                                                      Prosiect Teuluoedd Sy’n Gweithio

Gwirfoddoli    Prosiect Teuluoedd Sy’n Gweithio

Cyfleoedd Hyfforddiant                                                 Benthyg Dyfais

Cyfleoedd Hyfforddiant    Benthyg Dyfais

Dodrefn Ail Gyfle

Second Chance Furniture

Cysylltwch â ni ar 01492 588 980 neu employmentacademy@creatingenterprise.org.uk

Mae’r Academi wedi derbyn cyllid gan Gronfa’r Loteri Fawr, Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).

ESF logo    Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru   

Gwirfoddoli


Mae Creu Menter yn rhoi cyfleoedd gwirfoddoli i denantiaid Cartrefi Conwy ar draws ystod eang o fathau o waith. Darperir y cyfleoedd drwy weithgareddau gweithredol Cartrefi Conwy a Chreu Menter.

Mae llawer o wirfoddolwyr yn cael boddhad mawr o roi eu hamser i helpu, a gall gwirfoddoli gynnig rheolwaith a strwythur mewn amgylchedd cyfeillgar. Mae gwirfoddoli yn ased da iawn i’w roi ar CV ar gyfer unrhyw un sy’n bwriadu mynd i gyflogaeth.Sut i wneud Cais

 • Dros e-bost neu ffôn – 01745 335684 / volunteering@creatingenterprise.org.uk
 • Byddwn yn trefnu sgwrs anffurfiol neu’n dod allan i gwrdd â chi i drafod y cyfle mwyaf addas i chi
 • Byddwn yn trefnu treial i chi weld a ydych yn hoffi'r cyfle rydych wedi’i ddewis
 • Os yw pawb yn hapus – byddwn yn cytuno ar oriau sy'n gweddu ac yna byddwch yn barod i ddechrau

Buddiannau

 • Datblygiad Personol
 • Ennill sgiliau newydd a phrofiad
 • Gwella rhagolygon gwaith
 • Cwrdd â phobl newydd
 • Magu hyder
 • Mynediad i amrywiaeth o hyfforddiant
 • Darperir Gwisg a Chyfarpar Diogelu Personol (os yn briodol)
 • Treuliau ychwanegol
 • Cefnogaeth mentor
 • Cefnogaeth “mewn swydd” gan Fydi Gwaith

Gwobrau

Rydym yn cynnal rhaglen wobrwyo i ddiolch i chi am eich amser. Mae hyn yn seiliedig ar y nifer o oriau rydych wedi’u gwirfoddoli ac mae tair lefel – Efydd, Arian ac Aur. Ar ôl i chi gyrraedd pob lefel byddwch yn derbyn tystysgrif ac yn gallu dewis o amrywiaeth o wobrau

Rydym yn trefnu digwyddiad gwirfoddolwyr blynyddol i ddiolch i’n holl wirfoddolwyr sydd wedi ein helpu yn ystod y flwyddyn

Cyflogaeth Am Dâl

Mae nifer o gyfleoedd cyflogaeth am dâl ar gael yn y meysydd gwaith canlynol-:
 • Paentio
 • Llawrwaith
 • Gwagio eiddo a glanhau
 • Llafurio cyffredinol
Caiff pob swydd am dâl ei gynnig ar gontract tymor penodol hyd at 18 mis (yn dibynnu ar yr ardal waith). Bydd mentor yn rhoi cefnogaeth i chi er mwyn helpu i sicrhau gwaith parhaol gyda sefydliadau eraill ar ddiwedd y contract tymor penodolWhat the Employment Academy provides

 • Cyflogaeth am dâl hyd at 18 mis
 • Cynllun Datblygu Personol
 • Hyfforddiant/cefnogaeth wrth weithio
 • Hyfforddiant/Cymwysterau Ffurfiol
 • Hyfforddiant Sgiliau Addasrwydd i Waith
 • Cefnogaeth Mentor i helpu gydag unrhyw faterion/rhwystrau i gyflogaeth
 • Profiad gwaith gyda sefydliadau eraill
 • Cymorth i chwilio am waith

Pam y dylai tenantiaid wneud cais?

Os ydych yn barod i gymryd y cam hwnnw i faes cyflogaeth ac wedi bod heb waith ers amser, mae’r Academi yn gyfle delfrydol i gael cyflogaeth am dâl tra’n cael cefnogaeth Mentor ar yr un pryd. Gall eich Mentor eich helpu i oresgyn unrhyw broblemau sydd gennych o ran cael ac aros mewn cyflogaeth

Byddwch yn cael eich hyfforddi tra’n gweithio ac yn derbyn cymwysterau ffurfiol i’w rhoi ar eich CV gyda phrofiad gwaith cyfredol. Bydd lleoliadau gwaith gyda sefydliadau eraill yn gwella eich CV hyd yn oed yn fwy ac yn rhoi blas i chi ar fathau eraill o waith

Mae Cyflogwyr yn dod i'r Academi gyda swyddi gwag nad ydynt hyd yn oed yn cael eu hysbysebu, felly bydd eich cyfle o gael cyflogaeth yn gwella

Mae gan yr Academi gyfradd lwyddo wych o ran sicrhau cyflogaeth i gyfranogwyr. Mae’r Academi yn gweithio gyda nifer fach o denantiaid yn unig er mwyn sicrhau eu bod yn cael y gefnogaeth orau bosibl

Sut i wneud Cais