Astudiaethau Achos

Joanne Lloyd – Cymhorthydd Gweinyddol Gwirfoddol

Cafodd Joanne sawl swydd amrywiol ar ôl gadael y coleg, gan gynnwys rhedeg ei busnes ei hun, ond yn dilyn damwain, roedd hi’n anodd iawn iddi hi gael gwaith. Wedi 8 mlynedd gartref,

dechreuodd feddwl am ddychwelyd i’r gwaith, ond nid oedd yn sicr o beth yn union i’w wneud. Daeth Joanne i wybod am wirfoddoli mewn Diwrnod Agored ac mae hi nawr yn treulio un diwrnod yr wythnos yn gwirfoddoli yn Creu Menter a dau ddiwrnod yr wythnos yn gwella ei sgiliau ar gwrs cyfrifiadurol.

Dywedodd Joanne, “Roedd y profiad yn llawer gwell nag oeddwn wedi’i ddisgwyl. Roeddwn yn nerfus i ddechrau ond cefais fy siomi o’r ochr orau gyda’r gefnogaeth a’r cyfeillgarwch yn Creu Menter. Os oes gennyf broblem, digon hawdd yw gofyn i unrhyw un am gymorth.” Mae Mentor Joanne wedi bod yn ei helpu gyda’r broses o wneud cais am swyddi ac wedi bod yn cynnal ffug gyfweliadau efo hi.

“Byddwn yn argymell gwirfoddoli, yn enwedig os ydych wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir. Rydych yn cyfarfod pobl newydd mewn amgylchedd newydd. Rwy’n teimlo’n llawer mwy cymdeithasol rŵan ac rwy’n gofyn mwy o gwestiynau. Mae pawb adref yn dweud fy mod yn llawer hapusach ers i mi ddechrau gwirfoddoli.”

 


Aaronn Cooke – Cyffredinol

Roedd Aaronn wedi rhoi cynnig ar wahanol swyddi ond cafodd lond bol ar gontractau dim oriau a diffyg incwm gwarantedig. “Roeddwn yn chwilio am sicrwydd i ofalu am fy nheulu ac mae’n gymaint o ryddhad gwybod y bydd gen i gyflog ar ddiwedd pob mis.” Wedi pum mis yn gweithio fel Gweithiwr Clirio Eiddo dan Hyfforddiant gyda’r Academi Gyflogaeth, fe wnaeth Aaronn gais llwyddiannus ar gyfer swydd labrwr cyffredinol ac mae ganddo bellach swydd llawn amser gyda Creu Menter.  “Mae wedi bod yn brofiad boddhaol iawn.”

 

 

 


Graham Leary

Graham Leary – Gweithiwr Clirio Eiddo dan Hyfforddiant

Mae Graham wedi gweithio am gyfnodau byr mewn amryw o swyddi.  Roedd nifer ohonynt yn cynnig contractau hyd at 4 awr felly nid oedd digon o sicrwydd a phan ddaeth y dirwasgiad roedd llai fyth o swyddi ar gael. “Rydw i’n ennill llwyth o gymwysterau gyda Chreu Menter, megis codi a chario, cymorth cyntaf ac rydw i bellach yn gweithio i ennill Tystysgrif Sgiliau Adeiladu ac rydw i’n gobeithio y bydd hynny yn fy ngwneud yn llawer mwy cyflogadwy yn y dyfodol”

 

 

 


Craig Palmer – Peintiwr dan Hyfforddiant

Doedd gan Craig ddim llawer o ddiddordeb yn ysgol a doedd dim cymwysterau ganddo wrth adael yr ysgol. Wrth geisio am swyddi ni chafodd ymateb tan iddo glywed am gynllun Academi Cyflogaeth.  Fe gafodd rôl llawn amser fel Peintiwr dan Hyfforddiant ac mae bellach yn gobeithio parhau yn y diwydiant hwn yn y dyfodol. Meddai Craig “mae’r Academi Cyflogaeth yn unigryw gan fy mod yn ennill cyflog bob mis, yn derbyn hyfforddiant yn fy swydd ac rwy’n gweithio tuag at gymhwyster NVQ.”

 

 


David Gathern – Gweinyddydd Contractau

Roedd David wedi gwneud nifer o swyddi gwahanol cyn canfod ei hun yn ddi-waith ac yn cael trafferth dod o hyd i swydd arall.  Ymunodd â’r Academi fel peintiwr dan hyfforddiant, ond roedd yn awyddus i fynd yn ôl i wneud gwaith swyddfa, felly pan gododd swydd fel Gweinyddydd Contractau gyda Creu Menter, neidiodd ar y cyfle i ddangos beth mae’n gallu ei wneud.   Mae Dave yn dweud “Mae cael cyflog eto yn wych, gallaf fynd a fy mhlant allan am ddiwrnod a phrynu pethau iddynt nad oeddwn yn gallu eu prynu yn y gorffennol.”

 

 

 


Adam Paul Jones – Gweithiwr Tir dan Hyfforddiant

Cwblhaodd Adam dri treialon gwaith ar gyfer swyddi yr Academi Gyflogaeth cyn cael ei dderbyn fel gweithiwr dan hyfforddiant ym mis Mawrth 2017. “Roedd y treialon yn wirioneddol o help oherwydd cefais brofiad da, ac ar ôl gwneud ychydig o gyfweliadau, roeddwn i’n gwybod beth i’w ddisgwyl. Nes i wirfoddoli gyda Wates am bedair wythnos felly roedd gen i rywfaint o brofiad i’w ddangos hefyd. ”

“Rydw i’n mwynhau gweithio yn y tîm gwaith tir a ffensys. Rwy’n dod ymlaen yn dda gyda pawb. Rydyn ni’n cymryd y gwaith o ddifrif ond mae pawb yn cael hwyl hefyd. ”

Enillodd Adam wobr Hyfforddai y Flwyddyn Creu Menter ym mis Medi 2017. “Roedd fy nheidiau a neiniau’n falch iawn pan ddangosais iddynt y tlws!”

“Rydw i bob amser yn dweud wrth fy ffrindiau i gysylltu efo Creu Menter. Os ydych chi’n meddwl am wneud cais, peidiwch â meddwl, gwnewch o! ”