Skip to content

Cwrdd Â’n Cyfarwyddwyr Bwrdd


Peter Parry

Peter Parry – Cadeirydd

Mae Peter yn darparu cyfoeth o wybodaeth a gafodd drwy weithio mewn caffael, gofal iechyd ac fel Prif Swyddog Gweithredol. Mae’n preswylio yn Sir Ddinbych ac wedi chwarae pêl-droed yn broffesiynol o’r blaen. Mae wedi gwasanaethu ar sawl bwrdd dros y blynyddoedd o sefydliadau cyllid i’r sector iechyd.

Y rheswm y mae’n edrych ymlaen at ddyfodol Creu Menter yw am ei fod yn rhan o sefydliad sydd ar daith gyffrous.

 


Elwen Roberts - Cyfarwyddwr Gwirfoddol

Elwen Roberts – Cyfarwyddwr Gwirfoddol

Mae Elwen yn dod â chyfoeth o wybodaeth i Creu Menter o yrfa 25 mlynedd yn arbenigo mewn Gwasanaethau Cam-drin Domestig o fewn y Sector Tai. Ymunodd â’r Bwrdd ym mis Mawrth 2015.

Mae Elwen yn byw yng Ngherrigydrudion ar hyn o bryd ac mae ganddi ddiddordeb brwd mewn materion Gwledig. Yn ei amser rhydd, mae hi’n mwynhau cymryd rhan mewn chwaraeon, fel Gemau Olympaidd Llundain 2012, lle gwirfoddolodd ei hun fel Meistr Gemau.

Gweledigaeth Elwen ar gyfer Creu Menter yw parhau i ddarparu cyfleoedd i wella bywydau’r rhai sy’n byw yn ein cymunedau lleol.


 


 

Cyfarwyddwyr


Picture of Andrew Bowden

Andrew Bowden – Prif Weithredwr, Grŵp Cartrefi Conwy

Treuliodd Andrew dros ugain mlynedd yn gweithio mewn Llywodraeth Leol a’r Trydydd Sector, cyn dod yn Bennaeth Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.   Daeth Andrew’r Prif Swyddog Gweithredol Cyntaf o Gartrefi Conwy yn 2008, yn dilyn trosglwyddiad stoc ar raddfa fawr o Gyngor Conwy, y trosglwyddiad gwirfoddol cyntaf o’i fath yng Ngogledd Cymru.

Mae Andrew yn Is-Gadeirydd CREW (Canolfan Rhagoriaeth Adfywio Cymru), Cadeirydd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol ar y cyd, aelod o Sefydliad Brenhinol Syrfewyr Siartredig (MRICS) ac yn Gymrawd Sefydliad y Cyfarwyddwyr (FIoD).

Mae Andrew yn frwdfrydig am ddarparu gwasanaethau cymunedol, a arweiniodd at sefydlu Creu Menter, gyda ffocws ar ddarparu cyfleoedd gwaith ar gyfer ein tenantiaid.


Sharon JonesSharon Jones – Cyfarwyddwr Busnes a Phartneriaeth

Roedd Sharon yn sylfaenydd ac yn Brif Swyddog Gweithredol Crest Co-operative am dros 18 o flynyddoedd, menter gymdeithasol lwyddiannus yng Nghonwy, cyn iddi symud ymlaen i helpu i sefydlu Creu Menter ar ddechrau 2016. Mae Sharon wedi bod wrth wraidd datblygu menter gymdeithasol yng Nghonwy ers llawer o flynyddoedd a hi oedd aelod sefydlu Atebion Busnes Menter Gymdeithasol.

 

Enillydd Woman in Leadership for Wales ac enillydd Welsh Social Enterprise Leader of the Year, ac yn fwy diweddar, mae Sharon wedi dod yn ymddiriedolwr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy.


Adrian JohnsonAdrian Johnson – Managing Director – Rheolwr Gyfarwyddwr – Gwasanaethau Masnachol

Adrian Johnson sy’n gyfrifol am sicrhau cyfleoedd twf ac amrywiaeth gan sicrhau twf incwm ychwanegol ar gyfer y sefydliad. Mae Adrian wedi bod yn rhan o Cartrefi Conwy ers iddo ffurfio ym mis Medi 2008, ac mae’n goruchwylio gweithredoedd Creu Menter.

Dechreuodd Adrian ei yrfa ym maes tai cymdeithasol yn 2003 fel Rheolwr Tai dan hyfforddiant gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Daeth yn Siartredig ym maes Tai yn 2008 a symudodd i faes Gwasanaethau Eiddo fel Syrfewr Cynnal a Chadw ar gyfer y Cyngor. Bu Adrian yn rheolwr prosiect ar fwy na £45m o fuddsoddiad tai gan sicrhau bod Cartrefi Conwy yn cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru ym mis Rhagfyr 2012.

Mae Adrian yn aelod o’r Sefydliad Tai Siartredig ac mae bellach wedi gweithio yn y sector am dros 15 o flynyddoedd